disclaimer

   Algemene informatie

   Deze website is in eigendom en beheer van Comm.V LOREM, Molenstraat 163, 2547 LINT, BTW BE 0829.196.877, RPR Antwerpen, en/of met haar verbonden vennootschappen (hierna Lorem).
   Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst op het e-mailadres info@lorem.be

   Voorwaarden

   Ieder gebruik van de website is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website aanvaardt. Lorem behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

   Aard van de aangeboden informatie

   De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

   Beperking van de aansprakelijkheid

   Lorem streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Lorem is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen, noch voor eventuele directe of indirecte schade die hiervan het gevolg zou kunnen zijn. Lorem is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de website, noch voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

   Links naar andere websites

   Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Lorem op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

   Intellectuele eigendomsrechten

   Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van Lorem zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.
   Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf noch de op de website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Lorem hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

   Wijzigingen

   Lorem behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 13 juni 2017.

   Bescherming van uw persoonsgegevens

   Lorem respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.

   • Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
     • Verwerking van persoonsgegevens
        • Doel van de verwerking

            Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

            Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.

            Cookies

            Als u onze site bezoekt, plaatsen we kleine bestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer of mobiel apparaat.